ҚАЗақша   РУСский   ENGlish  


logo
 

Ішіндегісі

Зертхана негізінде мамандар дайындау

Зертхана базасында ғылыми мамандар дайындау және зертхананы оқу үрдісінде пайдалану
 
Зертхана базасында жыл сайын магистранттар, жас оқытушылар және университет қызметкерлері үшін біліктілікті жоғарылату курстары өткізіледі. 2008 жылдан бері 18 бағдарлама бойынша курстар өткізілген, барлық бағдарламалар бойынша сағаттар саны 1024 сағатты құрайды, курс тыңдаушыларының саны 410 адам. Оқу соңында қорытынды жұмыстар дайындалып, қорғалды және сертификаттар берілді.
Зертханада дипломдық жұмыстар мен магистерлік диссертациялар да орындалады. 2008 жылдан бастап 15 дипломдық жұмыс және 24 магистерлік диссертациялар қорғалған, оныі ішінде 2013-2013 оқу жылы – 8 дипломдық жұмысы және 6 магистерлік диссертация. Орындалған дипломдық жобалар және магистерлік диссертациялар туралы мәліметтер кестеде келтірілген.
 
2012-2013 оқу жылы орындалған дипломдық жұмыстар мен магистерлік диссертациялар
 

р/с
Аты-жөні Мамандығы Ғылыми жұмыс тақырыбы Жетекшісі
Дипломдық жұмыстар
1 Иванова Е. 5В072800 – Қайта өңдеу өндірістерінің технологиясы Изучение влияния добавок сверхтонкого помола зерновых и бобовых культур на свойства бисквитного теста и качества мучных изделий Горбатовская Н.А., т.ғ.к., профессор
2 Тельтаев Н.С. 05070100 - Биотехнология Биотехнологические разработки получения пищевого белка и его использование в питании человека Горбатовская Н.А., т.ғ.к., профессор
3 Сулейменова А.Б. 05070100 - Биотехнология Жаңа заман өнімдерін құрастырудағы гендік инженерияның дамуы Горбатовская Н.А., т.ғ.к., профессор
4 Джаныкулова А.К. 05070100 - Биотехнология Адам ағзасынан экологиялық зиянды заттарды шығару проблемаларын шешу үшін энтеросорбент және биосорбент алудың әдістерін зертту Горбатовская Н.А., т.ғ.к., профессор
5 Сулейманова С.С. 05070100 - Биотехнология Табиғи бояғыштарды биотехнологиялық әдістермен алу және оларды тамақ өндірісінде қолдану Горбатовская Н.А., т.ғ.к., профессор
6 Айдарова М.Б. 05070100 - Биотехнология Тамақ өнімдерінің корсерванттарының сипаттамасы және оларды алудың биотехнологиялық әдістері Горбатовская Н.А., т.ғ.к., профессор
7 Шагирова М. 05070100 - Биотехнология Тамақ талшықтарын алу әдістері және олардың функционалды қасиеттерінің салыстырмалы сипаттамасы Горбатовская Н.А., т.ғ.к., профессор
8 Абдуалиева А.Л. 05070100 - Биотехнология Иммобилденген фермент және жасушалар қолдану және оларды алу әдістерінің салыстырмалы сипаттамасы Горбатовская Н.А., т.ғ.к., профессор
Магистерлік диссертациялар
9 Жевницкий С.И. 6М074000 – Қолдану саласы бойынша нанотехнологиялар және наноматериалдар Формирование наноструктур на основе неорганических и органических матриц Сүгірбекова Г.К., х.ғ.д.
10 Шоя Е.Н. 6М072800 – Қайта өңдеу өндірістерінің технологиясы Исследование влияния наноструктурированного зернового сырья на свойства теста, качество  и пищевую ценность хлебобулочных изделий Горбатовская Н.А., т.ғ.к., профессор
11 Сатбаева А. 6М072800 - Өңдеу өндірісінің технологиясы Бидай үлпектері негізінде ұлттық сусын өндірудің технологиясын жасау Боранкулова А.С., PhD докторы
12 Аманбай А. 6М072900  - Құрылыс Технологические особенности выштамповывания котлованов различных форм в грунтах Бекбасаров И.И., т.ғ.д., профессор
13 Исаков Г.И. 6М072900  - Құрылыс
 
Влияние формы и размеров свай на их погружаемость в грунты и несущую способность Бекбасаров И.И., т.ғ.д., профессор
14 Курбанова А. 6М060600 - Химия Полимерметаллды комплекстеріндегі ішкі молекулярлық электрон ауысу процесстерін зерттеу Шолақтегі Ә.Ә., х.ғ.к.
 
Жыл сайын оқу жылы барысында зертханада білімгерлер мен магистранттарға дәрістік, тәжірибелік және зертханалық сабақтар жүргізіледі. 2012-2013 оқу жылы зертханада жүргізілген сабақтар жайлы қысқаша мәлімет кестеде келтірілген.
 
2012-2013 оқу жылы зертханада білімгерлер мен магистранттар үшін жүргізілген сабақтар
 

р/с
Пән атауы Мамандығы Оқытушы Сабақтар саны
Білімгерлер үшін
1 Тоқыма өндірісінің технологиясы Текстиль өндірісінің технологиясы Маханбеталиева К.Т., PhD докторы 45
2 Экологиялық биотехнология Биотехнология Горбатовская Н.А., т.ғ.к., профессор 45
3 Шикізат және тамақ өнімдері Азық-түлік өнімдерінің технологиясы Горбатовская Н.А., т.ғ.к., профессор 45
4 Гигиенические основы и безопасность питания Қайта өңдеу өндірістерінің технологиясы Горбатовская Н.А., т.ғ.к., профессор 45
Магистранттар үшін
5 Функционалдық тамақ өнімдерін өндіру кезінде түзілу және инновациялық әрекет концепциясы Азық-түлік өнімдерінің технологиясы Горбатовская Н.А., т.ғ.к., профессор 45
6 Қайта өңдеу және тамақ өнеркәсібінде нанотехнологиялар мен наноматериалдар Қайта өңдеу өндірістерінің технологиясы Горбатовская Н.А., т.ғ.к., профессор 45
7 Шикізат пен тамақ өнімдерінің химиялық, биотехнологиялық және биологиялық қауіпсіздігі Қайта өңдеу өндірістерінің технологиясы Горбатовская Н.А., т.ғ.к., профессор 45
8 Қайта өңдеу өндірістерінің инновацияларының және ғылыми зерттеулердің негізі Қайта өңдеу өндірістерінің технологиясы Спандияров Е.С., т.ғ.д., профессор 30
9 Негіздер мен іргетастарды орнатудың ресурс үнемдейтін технологиялары Құрылыс Бекбасаров И.И., т.ғ.д., профессор 30
 
Зертханада орындалатын ғылыми зерттеулерге университеттің техникалық, технологиялық мамандықтарының білімгерлері мен магистранттары тартылады. 2012-2013 оқу жылы зертхана зерттеулеріне бакалавриаттың 3 мамандығының 10 білімгерлер мен магистратураның 8 мамандығының 17 магистранты қатысты. ҒЗЖ қатысқан білімгерлер мен магистрантттар туралы деректер кестеде келтірілген.
 
2012-2013 оқу жылы зертхананың ғылыми зерттеулеріне
білімгерлер мен магистранттардың қатысуы
 

р/с
Аты-жөні Мамандығы Зерттеулер тақырыбы Жетекшісі
Білімгерлер
1 Абдикеримова А. 5В070100 – Биотехнология Йод құрамдас және ақуызды қоспалармен байытылған нан технологиясын жасау Горбатовская Н.А., т.ғ.к., профессор
2 Филимонова Т. 5В070100 – Биотехнология Горбатовская Н.А., т.ғ.к., профессор
3 Хадыходжаева Ш. 5В070100 – Биотехнология Горбатовская Н.А., т.ғ.к., профессор
4 Харченко А. 5В072800 – Қайта өңдеу өндірістерінің технологиясы Дәстүрлі емес шикізатты пайдалана отырып қантты кондитер өнімдерінің технологиясын дайындау Горбатовская Н.А., т.ғ.к., профессор
5 Жайлаубаева М. 5В072800 – Қайта өңдеу өндірістерінің технологиясы Горбатовская Н.А., т.ғ.к., профессор
6 Сабитова Ж. 5В072800 – Қайта өңдеу өндірістерінің технологиясы Наноқұрылымданған дәнді қосу арқылы наубайханалық қамырдың реологиялық қасиеттерін зерттеу Горбатовская Н.А., т.ғ.к., профессор
7 Танекеева Ж. 5В060600 - Химия Күкіртқұрамдас инсектофунгицидтерді алу технологиясын жасау Садиева Х.Р., т.ғ.к., доцент
8 Масякина В. 5В072000 - Химия Қаратау фосфориттерінің қалдығын өңдеу Крупская Е.Н.
9 Хаджиков А.П. 5В060600 - Химия Fe2(SO4)3-CuSO4-H2O жүйесінің 250С-дегі изотермиялық ерігіштігін зерттеу Сейтбекова Г.А., т.ғ.к., доцент
10 Максимбаева М. 5В060600 - Химия Al2(SO4)3-CuSO4-H2O үштік жүйесінде кешен түзілуін зерттеу Сейтбекова Г.А., т.ғ.к., доцент
Магистранттар
11 Жевницкий С.И. 6М074000 – Қолдану саласы бойынша нанотехнологиялар және наноматериалдар Бейорганикалық және органикалық матрицалар негізінде наноқұрылымдар түзу Сугурбекова Г.К., х.ғ.д.
12 Шоя Е.Н. 6М072800 – Қайта өңдеу өндірістерінің технологиясы Наноқұрылымданған дәнді шикізаттың қамыр қасиетіне, нан өнімдерінің сапасы мен тағамдық құндылығына әсерін зерттеу Горбатовская Н.А., т.ғ.к., профессор
13 Сатбаева А. 6М072800 - Өңдеу өндірісінің технологиясы Бидай үлпектері негізінде ұлттық сусын өндірудің технологиясын жасау Боранкулова А.С., PhD докторы
14 Аманбай А. 6М072900  - Құрылыс Топырақтарда әртүрлі пішінді қазаншұңқырлар тоқпақтаудың технологиялық ерекшеліктері Бекбасаров И.И., т.ғ.д., профессор
15 Исаков Г.И. 6М072900  - Құрылыс
 
Қадалардың пішіні мен өлшемдерінің олардың ену қабілетіне және жук көтергіш қабілетіне әсері Бекбасаров И.И., т.ғ.д., профессор
16 Курбанова А. 6М060600 - Химия Полимерметаллды комплекстеріндегі ішкі молекулярлық электрон ауысу процесстерін зерттеу Шолақтегі Ә.Ә., х.ғ.к.
17 Джамалбекова А. 6М072800 – Қайта өңдеу өндірістерінің технологиясы Ұнның арнайы сұрыптарын пайдалану негізінде нан технологиясын жасау Горбатовская Н.А., т.ғ.к., профессор
18 Каримова Г.Д. 6М072700 – Азық-түлік өнімдерінің технологиясы Құрғақ бие сүті негізінде балалар тағамын дайындау Горбатовская Н.А., т.ғ.к., профессор
19 Койшыбаева А.Т. 6М072700 – Азық-түлік өнімдерінің технологиясы Ұлттық өнімдер үшін тез дайындалатын жармалар технологиясын жасау Мынбаева А.Б., т.ғ.к., доцент
20 Самратов Д. 6М072800 – Қайта өңдеу өндірістерінің технологиясы Дәнді дақылдарды минералдық қоспалардан тазалау үрдісін зерттеу Садыбаев А.К., т.ғ.к., доцент м.а.
21 Касымова Г. 6M071000 - Материалдар және  жаңа материалдар технологиясы «Меланж» АҚ шығаратын мақта-маталарды жетілдіру мақсатымен олардың қасиеттерін зерртеу Баданов К.И., т.ғ.к., профессор
22 Саржанова Д. 6M073300 –Текстиль материалдарының технологиясы жобалау Жүнді жуу процесстерін жетілдіру Баданов К.И., т.ғ.к., профессор
23 Сугирбаева Г.  6M073300 –Текстиль материалдарының технологиясы жобалау Иірім жіптің орау процесстерін жетілдіру Маханбеталиева К.Т., PhD докторы
24 Сугурбеков Е. 6М074000 – Наноматериалдар және нанотехнологиялар Цинк оксиді матрицасында наноқұрылымдар түзілуі Асанов А.А., х.ғ.к., профессор
25 Калмаханова М. 6М060600 -  Химия Наноқұрылымды жүйелер алуда модификатор табиғатының әсері Сугурбекова Г.К., х.ғ.д.
26 Курбанова А. 6М060600 -  Химия Полимерметалды комплекстеріндегі ішкі молекулярлы элекитрон ауысу процесстерін зерттеу Сугурбекова Г.К., х.ғ.д.
27 Омарова Н. 6М060600 -  Химия Гетерополиядролы алюминиймыс кешенін синтездеу және оның физико-химиялық қасиетін зерттеу Сейтбекова Г.А., т.ғ.к., доцент
 


 
 

Байланысу


Адрес Казахстан, Тараз, ул. Толе би, 60, корпус 2.1
Телефоны +7 (7262) 45-35-10, fax +7 (7262) 43-24-02
E-mail bekbasarov.isabai@mail.ru
 
При использовании материалов с сайта обратная ссылка обязательна!
© - Наноинженерные методы исследований

Разработано: Агентство "5-й Элемент"
  • 178
  • 7
  • 5

Наверх